Website tạm ngưng hoạt động

"Do Quý khách không thanh toán phí dịch vụ nên tạm thời chúng tôi tạm đóng website"